Art Events at Epicentre artscape   

Art & Cinema

Alex Cao
Anjanna Kuthiala
Bhaskar Singha
Daipayan Dasgupta
Durga Kainthola
Farhad Husain
Joydip
Kanchan Chander
Mukesh Sharma
Naresh Kapuria
Priya Jain
Rajesh Kumar Sharma
Rohit Sharma
Roy Thomas
Sanjay Verma
Snehasish Maity
Vasundhara Tewari Broota
Venkat Bothsa
Viveek Sharma

His Masters Choice

Akash Choyal
Manish Sharma
P.S. Jalaja
Somu Desai
Soumen Das
Sumakshi Singh

Other Artists

Amritashu
Beenu Gupta
Geetika Sangwan
Kamal Sharma
L.R. Gandhi
Madhulika Mihan
Susan Sharma